นโยบายความเป็นส่วนตัว

DDsinka.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกและผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม DDsinka.com หรือผู้ติดต่อหรือประสานงาน (“ผู้ให้ข้อมูล”) ของDDsinka.com เท่านั้น

ความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของเรา และถือเป็นความสำคัญต่อผู้ให้ข้อมูล ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“คุณ”)นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึง ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น DDsinka.com รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่น ๆของเรา

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลของคุณเฉพาะที่คุณได้ให้หรืออนุญาตบริษัทฯ ให้เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยหรือเก็บรักษาเท่านั้น ยกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น DDsinka.com หรือให้ข้อมูลใด ๆ แก่เรา ในการลงทะเบียนสมาชิก ขอใช้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเราซึ่งคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้เรา ก่อนที่รวบรวม ใช้เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

การที่คุณได้ให้ข้อมูลโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น DDsinka.com ถือว่าคุณเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดตามนโยบายนี้และได้ให้ความยินยอมอนุญาต ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะมีการเพิกถอนสิทธิตามนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับบางส่วนหรือทั้งหมด คุณต้องระงับการใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น DDsinka.com รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่น ๆ ของเรา

ยกเว้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ DDsinka.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณหรือในกรณีที่เรา ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือสัญญาที่เรา มีความเกี่ยวข้อง

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อเจ้าหน้าที่

แหล่งข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ผ่านทาง:

 • เว็บไซต์ DDsinka.com รวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆ ของเราในเครือที่เป็นผู้ให้บริการเสริมเพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
 • Facebook (เฉพาะในการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกเท่านั้น)
 • Google (เฉพาะในการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกเท่านั้น)
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ)
 • Line (เฉพาะในการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกเท่านั้น)

ประเภทของข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 • ชื่อ (ไม่บังคับ)
 • นามสกุล (ไม่บังคับ)
 • รูปภาพโปรไฟล์ / ภาพถ่าย (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่อีเมล (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่จริง (ไม่บังคับ)
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • โปรไฟล์ Facebook (member_ID, public_profile, รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมล)
 • โปรไฟล์ Google (Name, รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมล)
 • เนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการโพสต์สินค้าหรือบริการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ DDsinka.com รวมถึงคำอธิบายรูปถ่ายและข้อมูลติดต่อของผู้ขาย
 • โปรไฟล์ Line (รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมล)
 • คุกกี้ ID
 • ไอพีแอดเดรส (IP Address)
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น รุ่น ยี่ห้อ
 • เนื้อหาหรือข้อมูลในเครื่องมือแชทที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น DDsinka.com
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น DDsinka.com เสียงหรือบทสนทนากับฝ่ายบริการลูกค้า ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ที่มีการให้โดยตรงจากคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

 • ในขณะที่คุณได้ให้ เมื่อมีการใช้งานและ/หรือบริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น DDsinka.com และ/หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของเราในเครือที่เป็นผู้ให้บริการเสริม หรือเมื่อมีการติดต่อ กรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเปิดบัญชีสมาชิก หรือดูแลปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกของคุณ หรือขอรับบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม DDsinka.com เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่คุณได้ให้ในแบบฟอร์มที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา
 • การใช้บริการอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ซึ่งการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการเหล่านั้น
 • การเลือกลงทะเบียนบัญชีสมาชิก DDsinka.com โดยให้เชื่อมต่อกับบัญชีสมาชิก Facebook หรือ Google หรือ Line ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัญชีโปรไฟล์สมาชิก Facebook หรือ Google หรือ Line ของคุณเฉพาะส่วนที่คุณเปิดเผยแก่สาธารณะตามนโยบายของ Facebook หรือ Google หรือ Line เท่านั้น โปรดทราบว่าเราไม่จัดเก็บหรือรับรู้รหัสผ่านเข้าบัญชีสมาชิก Facebook หรือ Google หรือ Line ของคุณในระบบข้อมูลของเราแต่อย่างใด
 • การเข้าถึง (log in) บัญชีสมาชิกของคุณผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น DDsinka.com นั้น คุณต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบความเป็นตัวตนก่อน และหากมีการออกจากระบบ (log out) การเข้าใช้บริการหรือการเข้าถึงบัญชีสมาชิกของคุณในครั้งต่อไป จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็นตัวตนก่อนเสมอ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รายละเอียด คำบรรยายสินค้าหรือบริการ รูปภาพที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือปรากฏบนแพลตฟอร์มของ DDsinka.com
 • ข้อมูลการสนทนาหรือข้อความระหว่างผู้ใช้งานที่ปรากฏในระบบสนทนา (Chat) บนแพลตฟอร์ม DDsinka.com (หากมี)
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การสนทนาหรือข้อความการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเรา หรือฝ่ายบริการลูกค้า

นอกจากนี้เราและ/หรือผู้ให้บริการอื่นที่ได้รับอนุญาตของเราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น DDsinka.com ผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเฉพาะด้วยความยินยอมที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อประโยชน์ของคุณในการใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เราจะใช้และเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล วิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงจัดสรรบริการและพัฒนาแพลตฟอร์ม DDsinka.com
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมต่างๆ เราใช้หรือวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายเพื่อการป้องกันที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมต่าง ๆ
 • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจบางอย่างของเราให้แก่คุณ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มและการสื่อสารทางการตลาด
 • เพื่อการปรับแต่งเนื้อหาและการนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณพบเห็นบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตและที่อื่น ๆ ซึ่งในบางกรณีเราอาจใช้ข้อมูลที่ไม่อาจระบุถึงตัวตน เพื่อการนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์สำหรับคุณที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่นคุกกี้ ที่จะติดตามการใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์ม DDsinka.com
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการตามที่จำเป็นตามสัญญาที่บริษัทฯมีกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตราบเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม

DDsinka.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • DDsinka.com อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายหรือคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานของรัฐ
 • DDsinka.com อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพนักงาน ตัวแทน ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทนายความหรือที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา

การเก็บรักษาข้อมูล

DDsinka.com ใช้มาตรการความปลอดภัยและการป้องกันในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ตามที่สมควร เช่น ระบบเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตมาตรการรักษาความลับที่บังคับใช้กับบุคลากรของเรา คู่ค้าหรือบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณอาจใช้สิทธิดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ได้ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ์ของเรา หรือตามที่กฎหมายกำหนด

การปรับปรุงและแก้ไขนโยบายนี้

DDsinka.com ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบบางส่วนของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โปรดติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บนหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม DDsinka.com การที่คุณใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น DDsinka.com รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่นๆ ของเรา ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ ถือว่าคุณได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด

หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับบางส่วนหรือทั้งหมด คุณต้องระงับการใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น DDsinka.com รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่นๆ ของเรา

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่าง DDsinka.com ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในนามของ DDsinka.com กับ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของ DDsinka.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ DDsinka.com ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของ DDsinka.com แต่เพียงฝ่ายเดียว

 • การใช้งานหรือบริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ใช้งานต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นใด ๆ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานไม่ถือว่าได้รับอนุญาต (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ให้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนที่ระบุในข้อตกลงนี้ทุกประการก่อนเริ่มต้นใช้งานหรือบริการ หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่ หรือใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com
 • การที่ผู้ใช้งานเข้าถึง ใช้งานหรือบริการ ลงประกาศ พูดคุย ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อหรือผู้ขาย สมัครสมาชิก กดเมนูคำสั่งใด ๆ หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น DDsinka.com ถือว่าเป็นการยอมรับซึ่งเทียบเท่ากับการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้งานที่เข้าใจอย่างละเอียดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้ และระเบียบต่าง ๆ ที่มีตามนโยบายของ DDsinka.com ทุกประการ โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้  
 • แพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น DDsinka.com ทั้งหมด สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บัญชีสมาชิก ข้อมูล เนื้อหาและบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น DDsinka.com ถือเป็นสมบัติของ DDsinka.com แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิ์แบบจำกัด ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และเพิกถอนได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลที่ลงประกาศโดยผู้ใช้งานเป็นของผู้ใช้งานหรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ความที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีผลใช้บังคับกับในกรณีผู้ใช้งานในนามของหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของนายจ้าง องค์กรธุรกิจ ร้านค้า (ไม่ว่าจะจดทะเบียนทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ด้วย ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานรับรองและรับประกันว่าตนมีอำนาจทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือก่อความผูกพันระหว่างนายจ้าง องค์กรธุรกิจ หรือร้านค้ากับข้อตกลงนี้ การกระทำใด ๆ และการแสดงเจตนาตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขต่าง ๆ ในข้อตกลงนี้และตามนโยบายของ DDsinka.com ของผู้ใช้งานดังกล่าวถือว่าได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนในนามขององค์กรธุรกิจหรือร้านค้านั้น ๆ โดยการตกลงยินยอมดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและเพิกถอนมิได้เช่นกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ในภายหลังตามความเห็นสมควรของ DDsinka.com โดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และมีผลบังคับโดยทันที ซึ่งจะมีการประกาศในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดต่าง ๆ ด้วยตนเอง การที่ผู้ใช้งานดำเนินการ ใช้งานหรือบริการเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com ต่อไป ถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าวให้ความตกลงยินยอมโดยสมบูรณ์ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้น 

1. กฎระเบียบการใช้งานและการเป็นสมาชิก

1.1 ผู้ใช้งานบุคคลหมายความถึงบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม บุคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจดังกล่าวสามารถสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิกและถือทะเบียนบัญชีสมาชิกของ DDsinka.com ได้คนละ 1 (หนึ่ง) บัญชีเท่านั้น โดยผู้ใช้งานยืนยันและรับรองถึงว่าตนมีความสามารถในการทำนิติกรรมและมีอำนาจในการผูกพันกับข้อตกลงนี้

1.2 สำหรับผู้เยาว์ (ผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานหรือสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิก เว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com เท่านั้น ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์ก็ตาม DDsinka.com ถือว่าการที่ผู้เยาว์เริ่มต้นใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com ต่อไป ถือว่าผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว ในกรณีนี้ ระหว่าง DDsinka.com กับ ผู้เยาว์หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ ผู้เยาว์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว DDsinka.com ไม่รับผิดชอบต่อสิทธิ ความรับผิด หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการกระทำของผู้เยาว์บนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com หรือสืบเนื่องมาจากข้อโต้แย้งในวุฒิภาวะของผู้เยาว์ต่อนิติกรรมที่ผู้เยาว์มีส่วนเกี่ยวข้อง

1.3 ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของ DDsinka.com หรือการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com นั้น ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามนโยบายของ DDsinka.com รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของ DDsinka.com หรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ DDsinka.com หรือบุคคลอื่น

1.4 บัญชีสมาชิกของ DDsinka.com ตามข้อตกลงนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ DDsinka.com แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานได้รับอนุญาตที่จำกัดเฉพาะการถือบัญชีสมาชิกในนามของตนเท่านั้น โดยบัญชีสมาชิกไม่สามารถถือร่วม โอน แลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงให้บุคคลอื่นได้ DDsinka.com ห้ามผู้ใช้งานจำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้ หรือให้สิทธิบัญชีสมาชิก DDsinka.com ของตนแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

1.5 นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกาศ เผยแพร่ โฆษณาสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com ต่อ DDsinka.com และบุคคลอื่น การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่าง ๆ ตามข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ DDsinka.com แต่เพียงผู้เดียว DDsinka.com ไม่ยอมรับหลักจรรยาบรรณที่นำมาใช้บังคับโดยเกี่ยวข้องกับการบริการที่เกี่ยวข้องให้ภายใต้ข้อตกลงนี้

1.6 ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หากทราบหรือสงสัยว่าบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน หรือล่วงรู้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องแจ้งหรือติดต่อเรา โดยทันที 

1.7 ระหว่าง DDsinka.com กับผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอก DDsinka.com ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมายและตามข้อตกลงนี้ต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอก ในความเสียหาย ละเมิดสิทธิหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลจากหรือซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือบริการใด ๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการส่งรับข้อมูล นิติกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเองหรือบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com

1.8 ผู้ใช้งานตระหนักดีว่าการใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ของผู้อื่นโดยปราศจากอำนาจ ไม่ได้รับอนุญาต หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและละเมิดข้อตกลงนี้ ถึงแม้ว่า DDsinka.com ไม่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องตามระบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวกับประกาศของผู้ใช้งาน สิทธิความเป็นเจ้าของ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้งานและสินค้าหรือบริการที่ลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ DDsinka.com ในกรณีนี้ผู้ใช้งานมีความรับผิดเป็นการส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย โดยยืนยันว่า DDsinka.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้งาน และตกลงที่จะรับผิดชอบต่อ DDsinka.com ในความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง DDsinka.com อาจเรียกร้องได้

1.9 DDsinka.com ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือลบบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และถือเป็นสิทธิขาด โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก DDsinka.com

 

2. การลงประกาศ

ข้อห้ามทั่วไป

 • ห้ามประกาศสินค้าหรือบริการมากกว่าหนึ่งรายการ (ชนิด/ประเภท) ไม่รวมของแถม ในหนึ่งประกาศ
 • ห้ามทำการประกาศสินค้าหรือบริการที่ได้ลงประกาศแล้วในหมวดใดหมวดหนึ่งซ้ำในหมวดเดียวกันหรือหมวดอื่น
 • ห้ามใช้บัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกัน
 • ห้ามสินค้าในรูปแบบการประมูล
 • สินค้ามือหนึ่ง ที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น สินค้ายี่ห้อ Adidas, จักรยานยี่ห้อ DAHO **สินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของสินค้านั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ***สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง สินค้าที่ถูกเลียนแบบหรือก็อปปี้เหมือน หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น สินค้าไอที, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น สินค้าก็อปปี้, กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดA, โทรศัพท์ก็อป, เสื้อผ้าเกรด Mirror
 • หมวด เคเบิ้ล ,กล่องสัญญาณดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Dream Box, Open Box, HD Vision , Smart Box , android box , Apple TV box (ห้ามลงประกาศโดย กสทช)
 • ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย เช่น น้ำยาฆ่าแมลง, ผลิตภัณฑ์ Stem cell ทุกชนิด
 • สิ่งของหลุดจำนำ
 • สินค้าต้องห้ามตามกฎหมายหรือผิดศีลธรรม วัฒนธรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด, อาวุธ, สื่อลามกอนาจาร, อุปกรณ์การพนัน, ชิ้นส่วนหรืออวัยวะมนุษย์
 • สินค้าที่ไม่มี อย. เช่น อาหารสำเร็จรูปที่ไม่มี อย.
 • ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร, ใบสำเร็จการศึกษาต่าง ๆ, การรับทำวิทยานิพนธ์, งานวิจัย
 • ฐานข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์, อีเมล หรือ ชื่อในระบบออนไลน์
 • รถยนต์ไม่มีเล่มทะเบียนกรมการขนส่งทางบก รถจดประกอบ, รถอินวอยส์, รถสรรพสามิต (ไม่มีหนังสือ) รถนำเข้าหรือรถเกรย์มาร์เก็ตไม่มีเล่มทะเบียนฯ รถหลุดจำนำ, รถติดไฟแนนซ์ (ที่ไม่ระบุเงื่อนไขไฟแนนซ์)
 • สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิดที่มีชีวิต หรือซากสัตว์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • GPS Tracker ที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายจาก กสทช. หรือ ใบอนุญาตติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก
 • สินค้าแอมเวย์ (มือหนึ่ง)
 • ไม้หวงห้ามทุกชนิด ที่ไม่ได้แปรรูป หรือที่แปรรูปแต่ไม่มีใบอนุญาต *** ไม้พะยุง ไม่อนุญาตให้ลงประกาศ ทุกชนิดประเภท
 • ผลิตภัณฑ์จำพวก ยา ทั้งเพื่อความงามและสุขภาพ
 • ธุรกิจเครือข่ายที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่
 • Affiliate Marketing หรือการเป็นตัวแทนโฆษณาของเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Amazon Affiliate, Lazada Affiliate
 • ประกันทางการเงิน เช่น สินเชื่อ-เงินกู้, การประกันเงินกู้ทุกรูปแบบ, บริการเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท

Kpoint

 • Kpoint คืออะไร: Kpoint เป็นแต้มสำหรับใช้ในการโปรโมทสินค้าเท่านั้น เพื่อเพิ่มการเข้าถูกลูกค้า เพิ่มการเข้าถึงประกาศ
 • Kpoint สิทธิประโยชน์: ท่านสามารถนำ Kpoint ไปใช้ในการโปรโมทประกาศของท่าน ประกาศไหนที่ได้รับการโปรโมทจะถูกค้นหาเจอเป็นอันดับต้นๆ และจะแสดงในหน้าแรกในส่วนของ Daily deals และ ประกาศที่ถูกโปรโมทจะถูกอัพเดทประกาศขึ้นหน้าแรกอัตโนมัติทุกวัน
 • Kpoint อัตราค่าบริการ: ท่านสามารถนำ Kpoint ไปใช้ในการโมโมทประกาศของท่าน โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้ 1) โปรโมทประกาศ 3 วันใช้ 25 Kpoint 2)โปรโมทประกาศ 7 วันใช้ 40 Kpoint 3) โปรโมทประกาศ 15 วันใช้ 60 Kpoint 4) โปรโมทประกาศ 30 วันใช้ 100 Kpoint
 • Kpoint ข้อกำหนดและเงื่อนไข : Kpoint ใช้สำหรับโปรโมทสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถแลกเป็นเงินได้

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

 • DDsinka ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

Contact

 • Line : @ddsinka
 • Email: Support@ddsinka.com
 • Address : 102/1 M.2 Meawang, Chiang mai 50360, Thailand